ΕΡΕΥΝΑ

Διεξάγει βασική κι εφαρμοσμένη έρευνα και οργανώνει τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημοσιεύσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά-επιστημονικά του ενδιαφέροντα, ενώ προωθεί τη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εκπονεί μελέτες, συμβάλει στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων κι εκτελεί προγράμματα κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία με δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα ΑΕΙ, Κέντρα Ερευνών, Ερευνητικά Ινστιτούτα κ.λπ. της χώρας ή του εξωτερικού καθώς και με άλλους φορείς του δημόσιου η ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Π.Ε.Κ.- «Τήμενος» έχει σκοπό την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας καθώς και την καλλιέργεια της αριστείας και του πολιτισμού προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου της χώρας

H λειτουργία του Π.Ε.Κ.- «Τήμενος» διέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομοθεσία για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία (όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι.), τους όρους του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Π.Ε.Κ.- «Τήμενος» ΠΔΜ και της Συγκλήτου του ΠΔΜ.

Πόροι του Π.Ε.Κ. μπορεί να είναι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ., κ.α.

Εν συντομία

Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07.05.2019), Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Η επωνυμία του είναι «Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) «Τήμενος» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όργανα διοίκησης

Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον/ην Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, ως μέλη. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ -

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την Κοζάνη.

Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Φλώρινα.

Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με έδρα την πόλη της Καστοριάς.

Πολιτικής προστασίας, με έδρα την πόλη της Πτολεμαΐδας.

Οπτικοακουστικών τεχνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας.

Ελληνικής γλώσσας, με έδρα την πόλη της Φλώρινας.

Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, με έδρα την πόλη των Γρεβενών.

Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΖΑΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

24610 56490-91-92
urc@uowm.gr

TOP